Thứ Bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2021        
     
 
   Sưu tầm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  04/04/2013  
  Đoàn cải lương đầu tiên của Sài Gòn  
 

  HT(st)

 
 
 

     Ñoaøn caûi löông ñaàu tieân coù toå chöùc quy moâ nhaát ôû Saøi Goøn laø gaùnh haùt Taân Thinh, ñöôïc thaønh laäp giöõa naêm 1920 taïi ñöôøng Boresse, nay laø Yersin, quaän I.Gaùnh haùt chính thöùc duøng danh hieäu Ñoaøn haùt caûi löông. Tieâu chí hoaït ñoäng cuûa Taân Thinh ñöôïc theå hieän qua ñoâi lieãn döôùi baûng hieäu quaûng caùo:

      “Caûi caùch haùt ca theo tieán boä

         Löông truyeàn thaønh tích saùch vaên minh”

    Chuû nhaân laø oâng Tröông Vaên Thoâng, ngöôøi Sa Ñeùc. Caùc vôû dieãn töø kòch baûn haùt boäi,truyeän Noâm Vieät Nam vaø truyeän Trung Quoác. Moät soá ngheä só chính laø Hai Thaønh, Ba Nam,Hai Nöõ, Hai Nhieàu, Ba Ngöu, Naêm Phoái… Vôû caûi löông khai tröông laø "Baïch tuyeät kieân trinh”cuûa hai soaïn giaû Laâm Hoaøi Nghóa vaø Nguyeãn Quoác Bieåu.

 
     
  Nguyễn Huỳnh Hiếu ( VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |