Chủ Nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021        
     
 
   Sưu tầm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  08/04/2013  
  Nguyễn Văn Tuyên- nhạc sĩ đầu tiên  
 

Coù theå hieän nay khoâng coøn nhieàu ngöôøi bieát veà nhaïc só Nguyeãn Vaên Tuyeân, nhöng oâng chính laø ngöôøi tieân phong cuûa phong traøo taân nhaïc Vieät Nam.

 
 
 

Nhaïc só Nguyeãn Vaên Tuyeân sinh naêm 1909 taïi Hueá, ñöôïc hoïc nhaïc Phöông Taây töø nhoû. Naêm 1936, gia ñình vaøo soáng ôû Saøi Goøn, oâng tham gia Hoäi Aùi nhaïc. Naêm 1937, oâng phoå baøi thô cuûa baïn mình vaø ñoù laø nhaïc phaåm ñaàu tieân cuûa taân nhaïc Vieät Nam: “Kieáp hoa”.

        Oâng ñaõ töø choái lôøi môøi sang Phaùp ñeå hoïc theâm nhaïc. Nguyeãn Vaên Tuyeân töøng toå chöùc moät chuyeán xuyeân Vieät ñeå quaûng baù cho taân nhaïc Vieät Nam qua nhöõng saùng taùc môùi cuûa oâng.

                                                                                                                                HT(st)

 
     
  Nguyễn Huỳnh Hiếu ( VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |