Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021        
     
 
   Giới thiệu
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  31/08/2020  
  QUY CHẾ Đầu tư hỗ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật Đồng Tháp năm 2020 đã được điều chỉnh, bổ sung  
   
 
 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

 


     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


            

 

QUY CHẾ

Đầu tư hỗ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật Đồng Tháp năm 2020

đã được điều chỉnh, bổ sung

 (Kèm theo Quyết định số: 60 /QĐ-HLHVHNT ngày 13 tháng 7 năm 2020

của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Đồng Tháp)

 


- Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng  tạo tác phẩm, công trình Văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 – 2020   (Sau đây gọi là Quyết định số 650/QĐ-TTg);

- Thực hiện Thông tư số 16/2016/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội Nhà báo địa phương trong giai đoạn 2016 – 2020;

- Thực hiện Thông tư số 42/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trỡ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 – 2020;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022;

- Thực hiện biên bản cuộc họp Ban Chấp hành Hội vào ngày 02/06/2020, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp ban hành Quy chế đầu tư sáng tác VHNT Đồng Tháp năm 2020 đã được điều chỉnh, bổ sung với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG:

1- Mục đích yêu cầu:

Nhằm cổ vũ động viên và tạo điều kiện cho lực lượng hội viên Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp sáng tác những tác phẩm mới, có chất lượng nghệ thuật và tư tưởng cao, góp phần định hướng thẩm mỹ, nâng cao đời sống tinh thần, đáp yêu cầu phục vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân.

2- Đối tượng dự xét đầu tư:

Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp.

II. NỘI DUNG - ĐỀ TÀI TÁC PHẨM

1-Về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ca ngợi những cá nhân và tập thể cần kiệm, liêm chính; chí công, vô tư, những điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất và cuộc sống, những lối sống cao đẹp vì mọi người. v..v…

2- Đề tài về đấu tranh cách mạng Đồng Tháp:

Ca ngợi những chiến công, sự gian khổ, hy sinh của quân và dân Đồng Tháp trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, những tấm gương anh hùng, những trận đánh và những móc lịch sử tiêu biểu của thời kỳ này, về đề tài tuyên truyền bảo vệ biển đảo Việt Nam.

3- Đề tài về thiên nhiên, con người Đồng Tháp:

Tập trung phản ánh hình ảnh thiên nhiên con người Đồng Tháp, những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa – du lịch, những nét đẹp về văn hóa tâm hồn của con người Đồng Tháp. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương với nền nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh, với những sản vật địa phương giàu tiềm năng phát triển; làng nghề truyền thống, những sáng tạo trong xây dựng kinh tế.

Hình ảnh đầu tư đầy tiềm năng, chính quyền thân thiện: giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường không ngừng được cải thiện và đầu tư mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống hiện đại, hội nhập với sự phát triển chung của khu vực. Ghi nhận sự chuyển mình của vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười đang không ngừng đổi mới, nỗ lực vươn lên và đạt được nhiểu thành tựu kinh tế - văn hóa – xã hội; những mô hình, công trình mới trọng điểm của Tỉnh .v..v.

4- Đề tài về thanh thiếu niên và nhi đồng:

Ngợi ca những tấm gương thanh thiếu niên anh dũng trong chiến đấu; tấm gương nghèo vượt khó, hiếu học, cháu ngoan Bác Hồ.

III. PHƯƠNG THỨC XÉT ĐẦU TƯ:

1-    Thành lập Ban Sơ khảo

- Thành phần gồm Ban Chấp hành các phân hội chuyên ngành tham gia, có thể cơ cấu thêm thành viên khi cần.

- Ban Sơ khảo có nhiệm vụ xét chọn tác phẩm, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả xét chọn, trong trường hợp cần thiết, khi có những vấn đề có ý kiến khác nhau, Thường trực Hội sẽ tham gia ý kiến để đi đến thống nhất.

- Phương thức xét cho điểm bằng phiếu kín. Các thành viên có tác phẩm không được bỏ phiếu tác phẩm của mình. Kết quả cuối cùng là điểm trung bình của các thành viên cộng lại.

2-    Thành lập Hội đồng chung khảo

- Thành phần gồm đại diện thường trực Hội, Hội đồng Nghệ thuật của Hội và một số văn nghệ sĩ có uy tín trong và ngoài tỉnh tham gia, do Chủ tịch Hội làm Chủ tịch Hội đồng.

  - Hội đồng có trách nhiệm xét đầu tư để xếp loại cho từng tác phẩm một cách công tâm, khách quan.

- Các tác giả nếu có tác phẩm dự xét thưởng hoặc có quyền và lợi ích liên quan đến tác phẩm nào đó thì không cơ cấu vào Hội đồng; kết quả được tính theo số phiếu thực của tổng số thành viên Hội đồng còn lại.

3- Cách thức xét đầu tư

- Căn cứ Quy chế, các tác giả sáng tác hoàn chỉnh tác phẩm gởi về Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp. Trong phong bì, ngoài họ tên, tác giả cần ghi:

 “Tác phẩm tham dự xét đầu tư VHNT năm 2020”

- Căn cứ chất lượng tác phẩm, Hội đồng xét đầu tư sẽ thẩm định xếp loại. Sau đó các tác giả sẽ nhận đủ 100% số tiền theo loại A - B - C và khuyến khích (KK) mà Hội đồng đã xếp loại nhằm khuyến khích nâng cao khả năng sáng tác của hội viên. Hội đồng xét đầu tư sẽ chú trọng đến chất lượng tác phẩm là chính, đảm bảo các tác phẩm có chất lượng cao sẽ được xét hỗ trợ đầu tư tối đa là 03 tác phẩm cho mỗi chuyên ngành.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:

1- Về thể loại:

a)    Chuyên ngành Văn học: (Đơn vị tính là tác phẩm).

  Gồm: - Truyện ngắn, hồi ký, bút ký, phóng sự… những tác phẩm có độ dài dưới 100 trang A4 và thơ .

     -  Tiểu thuyết: tác phẩm có độ dài 100 trang A4 trở lên.

b) Chuyên ngành Nhiếp ảnh: (Đơn vị tính là nhóm tác phẩm).

     - Mỗi nhóm 05 ảnh

c) Chuyên ngành Âm nhạc: (Đơn vị tính là tác phẩm)

     - Gồm: Ca khúc có phần đệm và không phần đệm, tổ khúc, hợp xướng, tác phẩm khí nhạc (đối với tổ khúc, hợp xướng, khí nhạc ít nhất là 3 chương mới xếp tác phẩm dài).

d) Chuyên ngành Mỹ thuật: (Đơn vị tính là tác phẩm)

     - Đối với các loại tranh sơn dầu, lụa… có chiều dài 1 cạnh ít nhất 60cm trở lên và  tượng, phù điêu chiều cao ít nhất 60cm trở lên.

* Chuyên ngành Mỹ thuật hạn nộp tác phẩm 30/7/2020 và thẩm định trước khi đưa đi dự triển lãm ĐBSCL.

đ) Chuyên ngành Sân khấu: (Đơn vị tính là tác phẩm)

- Bài ca vọng cổ, kịch ngắn, kịch vui độ dài từ 30 phút đến 60 phút.

- Kịch, chập cải lương có độ dài từ trên 60 phút trở lên.

e) Chuyên ngành Văn nghệ Dân gian và Lý luận phê bình: (Đơn vị tính là đề tài, bài viết)

- Mỗi đề tài bài viết có độ dài ít nhất 8 trang A4 cho thể loại Văn nghệ dân gian và 06 trang cho thể loại Lý luận phê bình.

f) Điện ảnh – Truyền hình gồm:

- Phim tài liệu truyền hình, chuyên đề nghệ thuật ngắn;

- Phim truyện dài, nhiều tập.

2- Quy định chung:

- Các tác phẩm tham dự đầu tư phải là tác phẩm mới sáng tác trong thời gian từ 01/10/2019 đến nay (những tác phẩm dự đầu tư năm 2019 trở về trước và những tác phẩm viết theo đặt hàng không được dự đầu tư lần này).

- Mỗi tác giả được gửi tham gia nhiều chuyên ngành. Mỗi chuyên ngành gửi không quá 03 tác phẩm.

- Ban Tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận và tiền cho tác phẩm được xét đầu tư, hỗ trợ của các tác giả.

- Tác phẩm tham dự đầu tư, Ban Tổ chức được sử dụng với mục đích quảng bá, giới thiệu tác giả, tác phẩm. Tác phẩm được sử dụng, tác giả được hưởng nhuận bút theo quy định. Tác phẩm được xét đầu tư hỗ trợ bản quyền vẫn thuộc về tác giả, tác giả được toàn quyền sử dụng và tham gia các cuộc thi trong, ngoài tỉnh.

- Tác phẩm tham dự đầu tư phải đánh máy vi tính trên một mặt giấy A4 (trừ các chuyên ngành Mỹ thuật, Nhiếp ảnh).

- Ảnh, mỗi tác giả gửi 03 bộ, khổ ảnh 13cm x 18cm và file kỹ thuật số, định dạng Jpg, có dung lượng từ 03MB đế 05MB, độ phân giải 300 dpi cho mỗi ảnh.

- Tranh ngoài bản gốc, phải gởi ảnh chụp 13x18cm kèm theo.

- Không nhận tác phẩm đầu tư qua E-mail.

V. MỨC ĐẦU TƯ CHO TỪNG THỂ LOẠI:

TT

Thể loại

Bậc A

Bậc B

Bậc C

KK

1

Truyện ngắn, phóng sự, ký, Hồi ký...

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

2

Thơ

3.000.000

2.500.000

1.500.000

1.000.000

3

Mỹ thuật

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.500.000

4

Nhiếp ảnh

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

5

Ca cổ

3.000.000

2.500.000

1.500.000

1.000.000

6

Ca khúc

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

7

Tấu hài

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

8

Tổ khúc, hợp xướng

9.000.000

7.000.000

5.000.000

3.000.000

9

Tiểu thuyết

9.000.000

7.000.000

5.000.000

3.000.000

10

Kịch ngắn

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

11

Kịch dài, Vở cải lương dài

9.000.000

7.000.000

5.000.000

3.000.000

12

Văn nghệ dân gian, Lý luận phê bình

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

13

Phim tài liệu chuyên đề ngắn

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

14

Phim truyện dài, phim truyền hình nhiều tập,

9.000.000

7.000.000

5.000.000

3.000.000

            VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 * Thời gian nhận tác phẩm: Từ nay đến hết ngày 30-8-2020 (những tác phẩm gởi sau thời gian quy định sẽ không được xét đầu tư).

 * Địa chỉ nhận tác phẩm: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Đồng Tháp, Số 54, Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP Cao Lãnh.

 - Hội đồng xét đầu tư stiến hành nghiệm thu và trao đầu tư vào cuối năm 2020 (sẽ thông báo sau).

- Thông tin tác giả, tác phẩm đề nghị các tác giả ghi vào tờ giấy rời kèm theo (không ghi thông tin vào tác phẩm đầu tư) gồm: Họ và tên thật, bút danh, số điện thoại liên lạc, tên chủ tài khoản, số tài khoản, ngân hàng.

Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề chưa rõ, đề nghị hội viên liên hệ tại Văn phòng Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp, Số 54, Lý Thường  Kiệt, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 0277 3853 640 để được hướng dẫn.

HỘI LIÊN HIỆP VHNT ĐỒNG THÁP

 
     
  Anh Đào ( Hội LHVHNT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
 • 1 2 


  Các bản tin Khác

   Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |