Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021        
     
 
   Hội văn học Nghệ Thuật
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  26/04/2017  
  QUY CHẾ Đầu tư sáng tác Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp năm 2017 từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-LHHVHNT, ngày 04/4/2017 Của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Đồng Tháp  
 

- Căn cứ hướng dẫn của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về công tác đầu tư năm 2017.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, để chào mừng Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp xây dựng Quy chế đầu tư sáng tác VHNT Đồng Tháp năm 2017 với những nội dung như sau:

 

 
 
 

 

  UBND TỈNH ĐỒNG THÁP                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   ____                                                 

             

QUY CHẾ

Đầu tư sáng tác Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp năm 2017

 từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương

Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-LHHVHNT, ngày 04/4/2017

Của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Đồng Tháp

 

 


- Căn cứ hướng dẫn của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về công tác đầu tư năm 2017.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, để chào mừng Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp xây dựng Quy chế đầu tư sáng tác VHNT Đồng Tháp năm 2017 với những nội dung như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG:

1- Mục đích yêu cầu:

Nhằm cổ vũ động viên và tạo điều kiện cho lực lương hội viên Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp sáng tác những tác phẩm mới, có chất lượng nghệ thuật và tư tưởng cao, góp phần định hướng thẩm mỹ, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân, phục vụ tốt các nhu cầu chính trị của địa phương.

2- Đối tượng dự xét đầu tư:

Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp, trừ những thành viên tham gia Hội đồng chấm đầu tư này.

II. NỘI DUNG - ĐỀ TÀI TÁC PHẨM THAM GIA ĐẦU TƯ:

 

1-Về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ca ngợi những cá nhân và tập thể cần kiệm, liêm chính; chí công, vô tư, những điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất và cuộc sống, những lối sống cao đẹp vì mọi người. v..v..

2- Đề tài cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Phản ánh cách làm mới của Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp từ sản xuất kinh doanh gắn liền với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người nông dân, trong đó chú ý đến việc áp dụng khoa học – kỹ thuật tiên tiến  vào sản xuất trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng, những công trình trọng điểm những tiềm năng phát triển của tỉnh, những mô hình và kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới; cách làm ăn mới theo mô hình tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại của tỉnh, những cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng liên kết; những tiềm năng, thế mạnh của du lịch và kêu gọi đầu tư.

3- Đề tài tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp nhằm làm ni bật các giá trị, các hình ảnh “Tích cực” và “Đặc trưng” của địa phương, nâng cao ý thức, tình yêu quê hương và niềm tự hào bản sắc văn hóa địa phương của địa phương của người dân Đồng Tháp.

Tạo dựng hình ảnh của tỉnh là điều kiện, tiêu đề cho việc xây dựng thương hiệu của tỉnh nhà, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, xuất khẩu hàng hóa, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp góp phần tạo nên sự thống nhất, đồng thuận, đồng lòng giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

- Hình ảnh Đồng Tháp qua góc nhìn của du khách;

- Hình ảnh Đồng Tháp qua góc nhìn của dân cư;

- Hình ảnh Đồng Tháp qua góc nhìn của doanh nghiệp.

4- Đề tài về thiên nhiên, con người Đồng Tháp

Trong đó tập trung phản ánh, ca ngợi thiên nhiên con người Đồng Tháp, những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa – du lịch, những nét đẹp về văn hóa tâm hồn của con người Đồng Tháp.

5- Đề tài về thanh thiếu niên và nhi đồng.

Ưu tiên những tác phẩm sáng tác theo đề tài 3 Tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp đã nêu ở trên.

III. PHƯƠNG THỨC XÉT ĐẦU TƯ:

1- Thành lập Hội đồng xét đầu tư.

- Thành phần gồm đại diện thường trực Hội, các chuyên ngành trực thuộc có hội viên tham dự xét đầu tư và một số văn nghệ sĩ có uy tín trong và ngoài tỉnh tham gia, do Chủ tịch Hội làm Chủ tịch Hội đồng.

  - Hội đồng có trách nhiệm xét đầu tư để xếp loại cho từng tác phẩm một cách công tâm, khách quan.

- Các thành viên trong Hội đồng xét đầu tư không được gởi tác phẩm tham d.

2- Cách thức trao đầu tư:

     - Căn cứ quy chế, các tác giả sáng tác hoàn chỉnh tác phẩm gởi về Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp. Trong phong bì, ngoài  họ tên, tác giả cần ghi:

 “Tác phẩm tham dự xét đầu tư VHNT năm 2017”

- Căn cứ chất lượng tác phẩm, Hội đồng xét đầu tư sẽ thẩm định xếp loại. Sau đó các tác giả sẽ nhận đủ 100% số tiền theo loại A - B - C và khuyến khích (KK) mà Hội đồng đã xếp loại. Mỗi tác giả chỉ được nhận đầu tư cho 01 thể loại được hội đồng xét đầu tư xếp loại cao nhất.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:

1- Về thể loại:

a)    Chuyên ngành Văn học: (Đơn vị tính là tác phẩm).

  Gồm: - Truyện ngắn, hồi ký, bút ký, phóng sự… những tác phẩm có độ dài dưới 100 trang A4 và thơ .

     -  Tiểu thuyết: tác phẩm có độ dài 100 trang A4 trở lên.

b) Chuyên ngành Nhiếp ảnh: (Đơn vị tính là nhóm tác phẩm).

     -Mỗi nhóm 05 ảnh

 

* Chuyên ngành Nhiếp ảnh: hạn nộp ảnh 31/7/2017 và chấm ảnh 31/8/2017

c) Chuyên ngành Âm nhạc: (Đơn vị tính là tác phẩm)

     - Gồm: Ca khúc có phần đệm và không phần đệm, tổ khúc, hợp xướng, tác phẩm khí nhạc (đối với tổ khúc, hợp xướng, khí nhạc ít nhất là 3 chương mới xếp tác phẩm dài).

d) Chuyên ngành Mỹ thuật: (Đơn vị tính là tác phẩm)

     - Đối với các loại tranh sơn dầu, lụa… có chiều dài 1 cạnh ít nhất 60cm trở lên và  tượng, phù điêu chiều cao ít nhất 60cm trở lên.

*Chuyên ngnh Mỹ thuật hạn nộp tác phẩm 31/7/2017 và thẩm định trước khi đưa đi dự triển lãm ĐBSCL.

đ) Chuyên ngành Sân khấu: (Đơn vị tính là tác phẩm)

- Bài ca vọng cổ, kịch ngắn, kịch vui độ dài từ 30 phút đến 60 phút.

- Kịch, chập cải lương có độ dài từ trên 60 phút trở lên.

e) Chuyên ngành Văn nghệ Dân gian và lý luận phê bình: (Đơn vị tính là đề tài, bài viết)

- Mỗi đề tài bài viết có độ dài ít nhất 6 trang A4 cho thể loại Văn nghệ dân gian và 04 trang cho thể loại lý luận phê bình.

2- Quy định chung:

- Các tác phẩm tham dự đầu tư phải là tác phẩm mới sáng tác trong thời gian từ 01/10/2016 đến 31/8/2017 (những tác phẩm dự đầu tư năm 2016 trở về trước không được dự đầu tư lần này).

- Mỗi tác giả có thể tham gia nhiều chuyên ngành. Mỗi chuyên ngành chỉ gởi  01 tác phẩm. Nếu tác giả gởi quá số lượng sẽ không được xét.

- Ban tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận và tiền cho tác phẩm đạt chất lượng cao nhất của mỗi tác giả.

- Tác phẩm tham dự đầu tư, Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng. Tác phẩm được sử dụng, tác giả được hưởng nhuận bút theo quy định.

- Tác phẩm tham dự đầu tư phải đánh máy vi tính trên một mặt giấy A4 (trcác chuyên ngành Mỹ thuật, Nhiếp ảnh).

- Ảnh, mỗi tc giả gửi 05 bộ, khổ ảnh 13cm x 18cm v file ảnh số, ảnh có kích thước file tối thiểu 3MB trỡ lên độ phân giải 300 dpi cho hội đồng thẩm định.

- Tranh ngồi bản gốc, phải gởi ảnh chụp 13x18cm kèm theo.

- Không nhận tác phẩm đầu tư qua E-mail.

 

V. MỨC ĐẦU TƯ CHO TỪNG THỂ LOẠI:

 

TT

Thể loại

Bậc A

Bậc B

Bậc C

KK

1

Truyện ngắn, phóng sự, ký, Hồi ký...

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

2

Thơ

3.000.000

2.500.000

1.500.000

1.000.000

3

Mỹ thuật

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.500.000

4

Nhiếp ảnh

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

5

Ca cổ

3.000.000

2.500.000

1.500.000

1.000.000

6

Ca khúc

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

7

Tấu hài

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

8

Tổ khúc, hợp xướng

9.000.000

7.000.000

5.000.000

3.000.000

9

Tiểu thuyết

9.000.000

7.000.000

5.000.000

3.000.000

10

Kịch ngắn

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

11

Kịch dài, Vở cải lương dài

9.000.000

7.000.000

5.000.000

3.000.000

12

Văn nghệ dân gian, lý luận phê bình

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ nay đến hết ngày 31-8-2017 (những tác phẩm gởi sau ngày này sẽ không được xét đầu tư), riêng Phân hội Nhiếp ảnh và Phân hội Mỹ thuật hạn nộp tác phẩm cuối cùng là 30/7/2017.

- Hội đồng xét đầu tư sẻ tiến hành nghiệm thu và trao đầu tư vào cuối năm 2017(sẻ thông báo sau).

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa rõ, đề nghị hội viên liên hệ tại Văn phòng Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp – số 54, Lý Thường  Kiệt, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  ĐT: 0673853640 để được giải đáp.

 

              

         CHỦ TỊCH

Nơi nhận:    Phạm Khiêm

- TT/TU;                                                                                                                                                

- UBND;

- Ban Tuyên giáo TU;                                                                                             

- Sở Tài chính;                                    Thay b/c                                                               

- Lin hiệp các Hội VHNT Việt Nam;                                                         

- Quỹ đầu tư VHNT Việt Nam;                                                                                                        

-Hội viên Hội lin hiệp VHNT;                                                                                  

- Như điều 3;

- Lưu.                                                                                                   

 

 

 

 

 

 
     
  Anh Đào ( Báo VNDT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
 • 1 2 


  Các bản tin Khác

   Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |