Thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2020        
     
 
   Hội văn học Nghệ Thuật
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  20/03/2012  
  Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp năm 2012  
  Ngày 15 tháng 2 năm 2007, CHủ tịch Hội VHNT Đồng Tháp đã ký quyết định ban hành quy chế Giải thưởng VHNT Đồng Tháp năm 2012, cụ thể như sau:
 
 
 

          UBND TỈNH ĐỒNG THÁP                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   ____                                     

QUY CHẾ

Giải thưởng Văn học  Nghệ thuật Đồng Tháp năm 2012

 từ nguồn kinh phí của TW Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-HVHNT,

ngày 15/02/2012 của Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp

____

- Căn cứ Hướng dẫn của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam về việc giao kinh phí và hướng dẫn thực hiện chương trình hỗ trợ sáng tạo VHNT cho các địa phương.

Căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, Hội VHNT Đồng Tháp xây dựng Quy chế giải thưởng VHNT 2012, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG:

1- Mục đích yêu cầu:

Nhằm cổ vũ động viên và tạo điều kiện cho lực lương hội viên Hội VHNT Đồng Tháp sáng tác những tác phẩm mới, có chất lượng nghệ thuật và tư tưởng cao, góp phần định hướng thẩm mỹ, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân, phục vụ tốt các nhu cầu chính trị của địa phương.

2- Đối tượng dự giải:

Tất cả hội viên Hội VHNT Đồng Tháp, trừ những thành viên tham gia Hội đồng chấm giải này.

II. NỘI DUNG – ĐỀ TÀI TÁC PHẨM THAM GIA GIẢI THƯỞNG:

1- Đề tài về thiên nhiên, con người và lịch sử đấu tranh cách mạng Đồng Tháp.

- Trong đó tập trung phản ánh, ca ngợi thiên nhiên con người Đồng Tháp, những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hoá - du lịch, những nét đẹp về văn hoá tâm hồn của con người Đồng Tháp.

- Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi những anh hùng liệt sĩ, những Bà mẹ VN anh hùng, những gia đình có công, những tấm gương tiêu biểu và những truyền thống anh hùng bất khuất của nhân dân Đồng Tháp trong 2 cuộc kháng chiến.

- Ưu tiên khuyến khích sáng tác về các đề tài học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về Xây dựng nông thôn mới, về An tòan giao thông, về biển đảo Việt Nam.

2- Đề tài về công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ quê hương, thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa tỉnh nhà.

 Phản ánh sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới; thực hiện CNH – HĐH trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng...

Trong đó chú ý những mô hình mới, nhân tố mới, và con người mới tiêu biểu cho thời kỳ CNH – HĐH.

3- Đề tài về thanh thiếu niên và nhi đồng.

III. PHƯƠNG THỨC XÉT GIẢI THƯỞNG:

1- Thành lập Hội đồng Chấm giải.

- Thành phần gồm đại diện thường trực Hội, các chuyên ngành trực thuộc có hội viên tham dự giải thưởng và một số văn nghệ sĩ có uy tín trong và ngoài tỉnh tham gia, do Chủ tịch Hội làm Chủ tịch Hội đồng.

  - Hội đồng có trách nhiệm chấm giải để xếp loại cho từng tác phẩm một cách công tâm, khách quan.

- Các thành viên trong Hội đồng chấm giải không được gởi tác phẩm dự giải.

2- Cách thức trao giải:

     - Căn cứ Quy chế, các tác giả sáng tác hoàn chỉnh tác phẩm gởi về Hội VHNT Đồng Tháp. Trên phong bì, ngoài  họ tên, tác giả cần ghi:

 Tác phẩm dự giải thưởng VHNT năm 2012”

- Căn cứ chất lượng tác phẩm, Hội đồng chấm giải sẽ thẩm định xếp loại. Sau đó các tác giả sẽ nhận đủ 100% số tiền theo loại A - B - C - và khuyến khích (KK) mà Hội đồng đã xếp. Mỗi tác giả chỉ được nhận giải thưởng cho 01 thể loại được HĐCG xếp loại cao nhất.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:

1- Về thể loại:

a)      Thể loại Văn học: (Đơn vị tính là tác phẩm).

  Gồm: - Truyện ngắn, Hồi ký, Bút ký, Phóng sự… những tác phẩm có độ dài dưới 100 trang A4 và thơ .

     -  Truyện dài, Tiểu thuyết tác phẩm có độ dài 100 trang A4 trở lên.

b) Thể loại Nhiếp ảnh: (Đơn vị tính là nhóm tác phẩm).

     - Mỗi nhóm 05 ảnh , khổ ảnh 13 x 18cm

c) Thể loại Âm nhạc: (Đơn vị tính là tác phẩm)

     - Gồm: Ca khúc có phần đệm  và không phần đệm, tổ khúc, hợp xướng, tác phẩm khí nhạc.

d) Chuyên ngành Mỹ thuật: (Đơn vị tính là tác phẩm)

     - Đối với các loại tranh sơn dầu, lụa… có chiều dài 1 cạnh ít nhất l 60cm trở lên và  tượng, phù điêu chiều cao ít nhất 60cm trở lên.

đ) Thể loại Sân khấu: (Đơn vị tính là tác phẩm)

- Bài ca vọng cổ, kịch ngắn, kịch vui độ dài từ 30 phút đến 60 phút.

- Kịch, chập cải lương có độ dài từ trên 60 phút trở lên.

e) Thể loại Văn nghệ Dân gian và lý luận phê bình: (Đơn vị tính là đề tài)

- Mỗi đề tài có độ dài ít nhất 8 trang A4 cho thể loại Văn nghệ dân gian và 04 trang cho thể loại lý luận phê bình.

2- Quy định chung:

- Các tác phẩm tham dự giải thưởng phải là tác phẩm mới sáng tác trong thời gian từ 01/10/2011 đến 30/09/2012 (những tác phẩm dự giải năm 2011 không được dự giải lần này).

- Mỗi tác giả có thể tham gia nhiều chuyên ngành. Mỗi chuyên ngành không quá 02 tác phẩm (trừ ảnh). Nếu tác giả gởi quá số lượng sẽ không được xét.

- BTC sẽ cấp giấy chứng nhận và tiền cho tác phẩm đạt chất lượng cao nhất của mỗi tác giả.

- Tác phẩm tham dự giải thưởng, Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng. Tác phẩm được sử dụng, tác giả được hưởng nhuận bút theo quy định.

- Tác phẩm tham dự giải thưởng phải đánh máy vi tính trên một mặt giấy A4.

- Tranh ngòai bản gốc, phải gởi ảnh chụp 13x18

V. MỨC GIẢI THƯỞNG CHO TỪNG THỂ LOẠI:

TT

Thể loại

Bậc A

Bậc B

Bậc C

KK

1

Truyện ngắn, phóng sự, ký, Hồi ký...

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

2

Thơ

3.000.000

2.500.000

1.500.000

1.000.000

3

Mỹ thuật

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.500.000

4

Nhiếp ảnh

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

5

Ca cổ

3.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

6

Ca khúc

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

7

Tấu hài

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

8

Liên ca khúc, hợp xướng

5.000.000

4.000.000

3.000.000

1.500.000

9

Truyện dài

5.000.000

4.000.000

3.000.000

1.500.000

10

Tiểu thuyết

6.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

11

Kịch ngắn

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

12

Kịch dài, Vở cải lương dài

6.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

13

Văn nghệ dân gian, lý luận phê bình

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 - Thời gian nhận tác phẩm: Từ nay đến hết ngày 30-9-2012 (những tác phẩm gởi sau ngày này sẽ không được xét giải)

 - Hội đồng giải thưởng sẽ tiến hành nghiệm thu và trao giải thưởng vào cuối năm 2012 (Sẽ thông báo sau).

Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

 Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa rõ, đề nghị hội viên liên hệ tại Văn phòng Hội VHNT Đồng Tháp – số 54 Lý Thường  Kiệt, phường 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp – ĐT: 3853640 để được giải đáp.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TT/TU

- TT/UBND

- Ban Tuyên giáo TU                                                                                                                                          (Đã ký)

- Sở Tài chính                                    Thay b/c

- UBTQ LH các Hội VHNT Việt Nam                                                                                        

- Ban Văn nghệ địa phương

-Hội vin Hội VHNT                    

- Như điều 3

- Lưu.                                                                                                                 

                                                                                                                  Phạm Khiêm

 

 
     
  Cộng tác viên ( vannghedongthap.vn)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |