Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021        
     
 
   Điều lệ
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  30/03/2011  
  Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật (Nhiệm kỳ 2007 - 2012)  
   
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐỒNG THÁP

---------

 

CHƯƠNG I

TÊN GỌI - TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH

                  ĐIỀU 1 : Tên gọi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp. Gọi tắt là Hội Văn nghệ.

                  ĐIỀU 2 : Hội Văn nghệ tỉnh Đồng Tháp là một tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp của những người hoạt động văn học nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, tự nguyện lao động sáng tạo văn học nghệ thuật để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo định hướng XHCN.

                   ĐIỀU 3 : Hội hoạt động theo đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hội hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; là thành viên của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Hội có trụ sở, con dấu và tài khoản.

 

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ CỦA HỘI, HỘI VIÊN

                   ĐIỀU 4 : Nhiệm vụ của Hội.

- Tập hợp lực lượng hoạt động văn học nghệ thuật trong tỉnh thành một khối đoàn kết thống nhất để sáng tạo văn học nghệ thuật nhằm tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị, đậm đà bản sắc dân tộc, mang sắc thái địa phương, đồng thời phát hiện, chăm sóc tài năng trẻ trong tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội và đời sống văn hóa của nhân dân tỉnh nhà.

- Quan tâm sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa văn nghệ của địa phương, phổ biến các tác phẩm văn nghệ trong tỉnh, chọn lọc giới thiệu những tác phẩm trong nước và tinh hoa văn hóa văn nghệ của thế giới dưới nhiều hình thức nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn nghệ ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh.

- Không ngừng bồi dưỡng cho lực lượng văn nghệ sĩ về Chủ nghĩa Mác-Lê-Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, nghị quyết của Đảng để nâng cao trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, bám sát thực tiễn phong trào cách mạng, cuộc sống của nhân dân trên các lĩnh vực, phát hiện những nhân tố mới để tìm chất liệu cho sáng tác.

- Đẩy mạnh các sinh hoạt học thuật, lý luận, phê bình để nâng cao trình độ nghề nghiệp, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan hữu quan,với các Hội bạn, tranh thủ sự giúp đỡ của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội chuyên ngành Trung ương để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, trong việc giới thiệu tác phẩm và xây dựng đội ngũ.

- Nghiên cứu và đề xuất với Đảng và Nhà nước những chính sách, chế độ cho hoạt động văn nghệ, tạo điều kiện nâng cao về vật chất và tinh thần cho sự sáng tạo của văn nghệ sĩ.

- Tạo nguồn kinh phí, thành lập quỹ sáng tác của Hội và quỹ khen thưởng tác phẩm VHNT của tỉnh.

                      ĐIỀU 5 : Hội viên Hội Văn nghệ Đồng Tháp là những người hoạt động văn học nghệ thuật trong tỉnh (kể cả hội viên các Hội chuyên ngành Trung ương công tác tại Đồng Tháp) bao gồm những người sáng tác, biểu diễn, quản lý, nghệ nhân, lý luận, phê bình, sưu tầm, nghiên cứu, dịch thuật. Có đủ tiêu chuẩn theo Điều lệ này, thừa nhận và tự nguyện thực hiện tôn chỉ mục đích, Điều lệ Hội đều có thể được xét kết nạp vào Hội.

Ngoài ra, khi xét thấy cần thiết, Hội có thể kết nạp một số hội viên danh dự.

                     ĐIỀU 6 : Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành hội viên :

Công dân Việt Nam, yêu nước, yêu CNXH, có ý thức tổ chức kỷ luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quá trình hoạt động và trình độ nghề nghiệp :

- Về sáng tác : Đã có 3 tác phẩm được phổ biến trong quần chúng, được dư luận đánh giá tốt như  in trên sách, báo, phát trên Đài, được triển lãm nghệ thuật từ cấp tỉnh trở lên.

- Về biểu diễn : Nếu là đạo diễn phải có tiết mục dàn dựng công diễn được dư luận đánh giá tốt; nếu là diễn viên phải có trình độ nghề nghiệp vững vàng, đoạt huy chương trong hội diễn chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong tỉnh hoặc toàn quốc.

- Về lý luận, phê bình, nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật đã có một số bài viết hoặc công trình được in ấn trên sách, báo hoặc báo cáo trong các hội nghị, hội thảo chuyên đề về văn học nghệ thuật từ cấp tỉnh trở lên.

- Về kiến trúc : Phải là kiến trúc sư hoặc đã có công trình kiến trúc được đánh giá tốt.

                         ĐIỀU 7 : Những người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện ghi ở điều 6 muốn gia nhập Hội phải tự nguyện làm đơn, kèm bản sơ yếu lý lịch được chính quyền địa phương hoặc cơ quan xác nhận, bản tóm tắt quá trình hoạt động văn nghệ, phải được 2 hội viên giới thiệu, lãnh đạo phân hội đồng ý giới thiệu lên Ban chấp hành Hội xét quyết định kết nạp.

Hội viên chuyên ngành Trung ương và các tỉnh khác nếu về sinh sống và công tác lâu dài ở Đồng Tháp, có nguyện vọng gia nhập Hội chỉ cần có giấy giới thiệu của các Hội đó sẽ được xét để công nhận là hội viên Hội Văn nghệ Đồng Tháp.

Hội viên Hội Văn nghệ Đồng Tháp nếu không còn công tác ở tỉnh, được Hội giới thiệu đến nơi công tác mới. Hội viên nào có nguyện vọng duy trì  ở Hội tỉnh nhà thì đề nghị, Ban chấp hành sẽ xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

                        ĐIỀU 8 : Nhiệm vụ của hội viên :

- Ra sức lao động sáng tạo văn học nghệ thuật nhằm cống hiến xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng, cho công cuộc đổi mới. Đấu tranh bảo vệ đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, chống mọi khuynh hướng có hại cho sự nghiệp văn nghệ cách mạng.

- Thường xuyên học tập, tu dưỡng, gìn giữ phẩm chất của người chiến sĩ trên mặt trận văn nghệ, nâng cao trình độ chính trị, nghề nghiệp, tích cực tham gia xây dựng phong trào văn nghệ quần chúng, gắn bó với đồng bào, chiến sĩ và thực tiễn của địa phương.

- Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực đóng góp xây dựng Hội. Thường xuyên liên hệ và báo cáo về Hội những hoạt động của mình. Phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, giới thiệu hội viên mới.

- Đóng hội phí đều đặn (Hội phí có thể nộp hàng tháng hoặc 3 tháng 1 lần, mức cụ thể do Ban chấp hành ấn định).

ĐIỀU 9 : Quyền lợi của hội viên :

- Được tham gia sinh hoạt chính trị, nghề nghiệp của Hội.

- Được giúp đỡ và tạo điều kiện trong sáng tạo văn học nghệ thuật, được hưởng quyền lợi về vật chất và tinh thần do các chế độ, chính sách của Nhà nước qui định, được Hội bảo vệ những quyền lợi và việc làm chính đáng theo pháp luật.

- Được bàn bạc, phê bình và kiểm tra các hoạt động của Hội qua Ban kiểm tra của Hội.

- Được quyền bầu cử, ứng cử vào các tổ chức Hội, được cấp thẻ (có ghi rõ chuyên ngành). Khi không còn là hội viên phải trả lại thẻ.

- Được quyền xin ra khỏi Hội.

   CHƯƠNG III

    TỔ CHỨC HỘI

 

ĐIỀU 10 : Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

ĐIỀU 11 : Các chuyên ngành: văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, kiến trúc, lý luận, phê bình, văn nghệ dân gian, múa, điện ảnh (nếu có).

Mỗi chuyên ngành tổ chức thành Phân hội.

ĐIỀU 12 : Cơ cấu tổ chức của Hội  gồm có :

- Đại hội toàn thể (hoặc đại hội đại biểu) hội viên.

- Ban chấp hành.

- Ban thường trực.

- Ban kiểm tra.

- Các phân hội.

- Hội đồng nghệ thuật.

- Hội đồng lý luận phê bình

- Ban đào tạo và công tác hội viên.

- Ban biên tập Báo Văn nghệ

- Văn phòng Hội.

- Chi hội hoặc Câu lạc bộ sáng tác văn học nghệ thuật.

- Các Hội thành viên.

Hiện tại, Hội có hai thành viên là Hội Văn học nghệ thuật huyện Cao Lãnh và Hội Kiến trúc sư tỉnh Đồng Tháp.

ĐIỀU 13 : Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội toàn thể hội viên (hoặc Đại hội đại biểu). Nhiệm kỳ của Đại hội là 5 năm. Nếu quá nửa số hội viên yêu cầu thì Ban chấp hành có thể triệu tập đại hội bất thường. Đại hội kiểm điểm tình hình nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới, thông qua Điều lệ Hội và bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra.

 

ĐIỀU 14 : Ban chấp hành là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Nhiệm vụ của Ban chấp hành :

- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của đại hội, các chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội chuyên ngành Trung ương trong phạm vi chức năng của Hội.

- Quyết định kết nạp hội viên mới, xóa tên, khen thưởng và kỷ luật đối với hội viên, đình chỉ công tác và xử lý các ủy viên BCH có sai lầm, bầu bổ sung ủy viên BCH. Các vấn đề trên Ban chấp hành giải quyết theo đa số.

- Ủy quyền cho Ban thường trực xem xét, kết nạp hội viên mới trong trường hợp cần thiết và đột xuất.

- Bầu ra chủ tịch, các phó Chủ tịch, cử đại biểu vào Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

- Kiểm điểm công tác của Ban thường trực, các ủy viên Ban chấp hành và các phân hội cùng các hội viên.

- Thông qua chương trình hoạt động hàng quí, hàng năm của Hội.

- Căn cứ vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể để xét và quyết định tổ chức các phân hội.

- Ban chấp hành họp thường kỳ 3 tháng một lần và có thể họp bất thường khi Chủ tịch Hội hoặc có 2/3 ủy viên BCH yêu cầu.

ĐIỀU 15 : Ban thường trực gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch.

Nhiệm vụ của Ban thường trực :

- Bàn bạc và quyết định các công tác trong chủ trương, nghị quyết của Đại hội, của Ban chấp hành. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh và các quan hệ nghiệp vụ với các Hội chuyên ngành trong UB Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

- Điều hành các hoạt động hàng ngày của Hội thông qua bộ máy giúp việc Văn phòng Hội. Đôn đốc, kiểm tra các phân hội thực hiện kế hoạch theo NQ Đại hội và kế hoạch thường kỳ của BCH.

- Ra quyết định kết nạp, khen thưởng, kỷ luật và xóa tên đối với hội viên, bổ sung hoặc bãi miễn ủy viên BCH, giới thiệu kết nạp hội viên Trung ương theo quyết định của BCH.

- Trong trường hợp cần thiết và đột xuất,  thay mặt BCH xem xét việc kết nạp hội viên mới và giới thiệu kết nạp hội viên Trung ương, báo cáo với BCH trong cuộc họp lệ gần nhất.

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp BCH và các văn kiện Đại hội Văn nghệ tỉnh.

- Làm công tác đối nội và đối ngoại.

Quản lý đội ngũ CBCC cơ quan thường trực Hội (kể cả số ủy viên Ban chấp hành chuyên trách và hội viên là CBCC).

Những nội dung có liên quan đến Điều lệ Hội thì giải quyết theo Điều lệ.

ĐIỀU 16 : Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội do Ban chấp hành bầu ra.

- Chủ tịch Hội là thủ trưởng cơ quan Hội, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý cơ quan Hội.

- Các Phó Chủ tịch là người giúp việc và thay thế khi Chủ tịch đi vắng. Các Phó Chủ tịch đảm trách lãnh đạo các mặt công tác của Hội do Chủ tịch phân công.

ĐIỀU 17 : Phân hội chuyên ngành, Chi hội hoặc Câu lạc bộ sáng tác văn học nghệ thuật là tổ chức cơ sở của Hội , do Ban chấp hành Hội quyết định thành lập và quy định nhiệm vụ quyền hạn theo nghị quyết của Đại hội toàn thể (hoặc Đại hội đại biểu).

ĐIỀU 18 : Phân hội chuyên ngành, và Chi hội (hoặc Câu lạc bộ) có Ban chấp hành, do Đại hội hội viên bầu cử dân chủ và Ban chấp hành tỉnh Hội phê chuẩn. Trong trường hợp đặc biệt, Ban chấp hành tỉnh Hội chỉ định Phân, Chi hội trưởng.

Trên cơ sở Điều lệ Hội và những quy định của pháp luật, Phân hội chuyên ngành và Chi hội có thể xây dựng Điều lệ để hoạt động cho phù hợp với tình hình của đơn vị.

ĐIỀU 19 : Các Hội thành viên của Hội hoạt động trên cơ sở Điều lệ và sự quản lý Nhà nước theo luật định. Mối quan hệ giữa Hội và các Hội thành viên là mối quan hệ phối hợp vì sự phát triển của nền văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp.

ĐIỀU 20 : Hội đồng nghệ thuật do Ban chấp hành Hội quyết định thành lập.

Nhiệm vụ của Hội đồng nghệ thuật là thẩm định tác phẩm văn học nghệ thuật, tham mưu, đề xuất Ban chấp hành Hội những tác phẩm xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao để Ban chấp hành khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng.

ĐIỀU 21 : Hội đồng lý luận, phê bình do BCH Hội quyết định thành lập.

Nhiệm vụ của Hội đồng lý luận, phê bình là tổng kết đánh giá các giai đoạn phát triển văn học nghệ thuật, tác giả, khuynh hướng sáng tác, kinh nghiệm sáng tác trên cơ sở khoa học, lý luận đường lối văn nghệ của Đảng, tham mưu cho BCH định hướng sáng tác trước mắt và lâu dài phát triển văn học nghệ thuật địa phương.

ĐIỀU 22 : Nhiệm vụ của Ban đào tạo và công tác hội viên.

- Về đào tạo: Có kế hoạch, phương án trước mắt và lâu dài tham mưu cho BCH Hội về công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị cho hội viên để Hội có đội ngũ hội viên chất lượng, đảm bảo yêu cầu của VHNT trong tình hình mới.

- Về công tác hội viên: Phối hợp với BCH các Phân hội quản lý chặt chẽ lực lượng hội viên; đề xuất việc kết nạp hội viên mới (kể cả hội viên các chuyên ngành Trung ương) hoặc kỷ luật hội viên; tổng kết và đánh giá chất lượng hội viên để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị. Cùng với BCH các Phân hội gần gũi, sâu sát tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hội viên; kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách do Điều lệ Hội quy định.

ĐIỀU 23 : Tài chính của Hội:

- Kinh phí Nhà nước hỗ trợ.

- Hội phí của hội viên.

- Tiền ủng hộ của  hội viên, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các hoạt động có thu của các tổ chức Hội.

CHƯƠNG IV

BAN KIỂM TRA

ĐIỀU 24 : Ban kiểm tra do Đại hội toàn thể (hoặc Đại hội đại biểu bầu trực tiếp). Người đứng đầu Ban kiểm tra có thể là Ủy viên BCH hoặc không phải là Ủy viên BCH. Trưởng Ban kiểm tra được tham dự các cuộc họp của Ban chấp hành.

ĐIỀU 25 : Ban kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập thể và theo nhiệm vụ quyền hạn do Điều lệ qui định.

Việc miễn nhiệm thành viên của Ban kiểm tra phải được 2/3 thành viên Ban kiểm tra nhất trí đề nghị và Ban chấp hành xem xét quyết định. Ban chấp hành quyết định bầu bổ sung thành viên mới để thay thế.

Nhiệm kỳ Ban kiểm tra theo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hội.

 

ĐIỀU 26 : Ban kiểm tra có các nhiệm vụ và quyền hạn :

- Kiểm tra việc thi hành Điều lệ, nghị quyết và các chủ trương, các chương trình hoạt động của Ban chấp hành.

- Kiểm tra tư cách hội viên (kể cả ủy viên BCH Hội) và các Phân hội về việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Hội, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật để đề nghị BCH xử lý.

- Xem xét đơn từ tố cáo, khiếu nại hay yêu cầu của hội viên, tham gia ý kiến với BCH và Ban thường trực nhằm đảm bảo giải quyết kịp thời, chính xác và công bằng.

- Kiểm tra tài chánh cơ quan Hội.

- Báo cáo định kỳ công tác kiểm tra trước BCH Hội.

 
CHƯƠNG V

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

ĐIỀU 27 : Các tổ chức của Hội và hội viên có thành tích xứng đáng sẽ được Hội quyết định các hình thức khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng.

ĐIỀU 28 : Các tổ chức và hội viên vi phạm Điều lệ, nghị quyết và nguyên tắc tổ chức sẽ bị xử lý các hình thức kỷ luật thích hợp : khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

Những hội viên bỏ 3 kỳ sinh hoạt do Hội, Phân hội, Chi hội tổ chức mà không có lý do chính đáng sẽ bị xóa tên (xóa tên không coi là hình thức kỷ luật). Hội viên 03 năm không có tác phẩm hoặc dàn dựng chương trình, không biểu diễn; một năm không đóng hội phí sẽ không còn đủ tư cách hội viên sẽ bị xóa tên. Nếu vi phạm pháp luật bị truy tố thì sẽ bị khai trừ ra khỏi Hội.

CHƯƠNG VI

HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

ĐIỀU 29 : Chỉ có Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.

ĐIỀU 30 : Điều lệ này được Đại hội đại biểu Hội Văn học nghệ thuật Đồng Tháp thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

 

                                                                                       BCH HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG THÁP

                                               

 

 

 

 
     
  Hội Văn học Nghệ thuật ( Văn Phòng)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |